Adatvédelmi tájékoztató – Elöltöltő-fegyveres vizsgajelentkezés

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetsége Egyesület (a továbbiakban MEFLSZ vagy Adatkezelő) által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési tájékoztató a MEFLSZ számára elöltöltő-fegyveres vizsgára történő jelentkezés során önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatokkezelését a MEFLSZ az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szüksé
 4. d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosí
 5. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetsége Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 1044 Budapest, Kálvin János u. 35.

Az adatkezelő elérhetőségei: email: adatvedelem@meflsz.hu

honlap: https://kapszli.hu/meflsz-ugyek/

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: A MEFLSZ által közzétett vizsgajelentkezési űrlapot kitöltő természetes személyek.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a MEFLSZ elöltöltő-fegyveres vizsgára szóló elektronikus vagy nyomtatott jelentkezési lapjának kitöltése során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: A 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletben előírt az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgára, illetve a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgára (a továbbiakban Vizsga, vagy Elöltöltő-fegyveres vizsga) történő jelentkezés, Elöltöltő-fegyveres vizsga szervezése, igényfelmérés, tájékoztatás vizsgaidőpontokról, Vizsga adminisztrációja, vizsgabizonyítvány kiállítása,  a Vizsga nyilvántartókönyvének vezetése.

Az adatkezelés módja:
automatizált  ill. manuális adatfeldolgozás

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a MEFLSZ által közzétett jelentkezési lap kitöltése során:

Teljes név – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, vizsgaadminisztráció — kötelezően kitöltendő adat

e-mail cím  – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás küldése a Vizsgával, vizsgalehetőségekkel kapcsolatban, vizsgaadminisztráció — kötelezően kitöltendő adat

Telefonszám – cél: kapcsolatfelvétel telefonon, tájékoztatás vizsgával kapcsolatban, vizsgaadminisztráció— kötelezően kitöltendő adat

Lakcím — cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, vizsgaadminisztráció —kötelezően kitöltendő adat

Levelezési cím — cél: kapcsolatfelvétel — Opcionálisan kitölthető adat

Édesanyja neve — cél: Kapcsolatfelvétel, azonosítás, vizsgaadminisztráció — kötelezően kitöltendő adat

Születési hely és idő — cél: Kapcsolatfelvétel, azonosítás, vizsgaadminisztráció — kötelezően kitöltendő adat

Személyazonosító okmány száma – cél: azonosítás, vizsgaadminisztráció – kötelezően kitöltendő adat

Jelentkezés elküldésének időbélyege — cél: adatfeldolgozás, duplikált beküldések kiszűrése, vizsgajelentkezés időpontjának meghatározása –automatikus rögzítésre kerül.

Beküldéshez használt eszköz IP-címe – cél: duplikált beküldés kiszűrése – automatikusan rögzítésre kerül

Beküldéshez használt böngésző típusa verziója – cél: oldal működésének optimalizálása – automatikusan rögzítésre kerül

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

MEFLSZ vezető tisztségviselők (elnök, főtitkár), elnökségi tagok, vizsgabizottsági tagok

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az adott vizsga lebonyolítását követő 180 napon belül a már lebonyolított Vizsgára jelentkezők adatai törlésre kerülnek a jelentkezői adatbázisból illetve listákból, ez az idő elegendő az esetlegesen felmerülő adminisztrációs hibák orvoslására. A vizsgázók adatai a vizsgajegyzőkönyvekben a jogszabályi feltételek teljesítése érdekében határozatlan ideig megőrzésre kerülnek.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS:

A kezelt adatok továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél elérésének érdekében a MEFLSZ és a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitányság között, mely a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletben meghatározottak szerint vizsgabizottsági tagot delegál.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy
  zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét
és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
  b) az érintett kéri;
  c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az
érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,
törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az
Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági
jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre
irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a
fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő
által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 1. JOGORVOSLAT:

Kérjük a tisztelt érintetteket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő
megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és
Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu ”